TOR KARTINGOWY „2Xtak”

Postanowienia ogólne

§1

 1. Tor kartingowy położony w Bolesławcu, przy ul. Ekonomicznej 2
 2. Dane Organizatora – Ośrodek Kształcenia Kursowego „2xTAK” Brzęczek Mirosław, ul. Dolne Młyny 42, 59-700 Bolesławiec, zwany dalej OKK „2xTAK”
 3. Ilekroć w regulaminie pojawia się sformułowanie:
  1. organizator – należy przez to rozumieć OKK „2xTAK”
  2. obsługa toru, personel – należy przez to rozumieć pracowników organizatora oraz upoważnione przez niego osoby,
  3. obiekt - należy przez to rozumieć nieruchomość budynkową znajdującą się w Bolesławcu, przy ul. Ekonomicznej 2 oraz okalający ją teren bezpośrednio wydzielony ogrodzeniem.
  4. tor, tor kartingowy – należy przez to rozumieć wyznaczone przez organizatora miejsce, przeznaczone do jazdy gokartem,
  5. gokart – pojazd będący w ofercie organizatora przeznaczony do przemieszczana się po torze,
  6. uczestnik – osoba, która zgodnie z postanowieniami regulaminu może korzystać z oferty organizatora.
 

Uczestnicy

§ 2

 1. Z toru kartingowego mogą korzystać osoby:
  1. w wieku od 9 roku życia o wzroście wynoszącym co najmniej 135 cm wzrostu. Osoby w wieku od 9 do 17 lat mogą korzystać z toru, wyłącznie za uprzednią zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, potwierdzoną podpisem na oświadczeniu przygotowanym przez organizatora.
  2. nie będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także substancji powodujących spowolnienie reakcji oraz zmniejszających możliwości psychofizyczne uczestnika,
  3. sprawne fizycznie, nie posiadające przeciwwskazań w szczególności zdrowotnych do korzystania z oferty organizatora,

Osoby spełniające wymogi określone w ustępie 1 mogą korzystać z toru kartingowego oraz aktualnej oferty organizatora wyłącznie po odbyciu przeszkolenia przeprowadzonego przez personel oraz po złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem oraz odbyciu przeszkolenia, a także zakupu karty członkowskiej.

 

Zasady korzystania z toru

§ 3

 1. Korzystanie z toru kartingowego jak i pozostałej oferty organizatora jest odpłatne. Ceny za korzystanie z toru oraz pozostałej oferty organizatora, wynikają  z aktualnego cennika dostępnego w obiekcie oraz na stronie internetowej www.odtjboleslawiec.pl
 2. W celu skorzystania z oferty organizatora należy zakupić bilet.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu uprawniającego do skorzystania z oferty organizatora przez cały okres korzystania z oferty organizatora.
 4. Personel upoważniony jest w każdym czasie do zweryfikowania ważności biletu.
 5. Personel może odmówić sprzedaży biletu osobie, która nie spełnia wymagań przewidzianych w regulaminie.
 6. Personel może wycofać z biegu osobę, która na torze nie zachowuje zasad bezpieczeństwa jazdy. W takiej sytuacji osoba wzywana jest do zjazdu z toru na jedno lub więcej okrążeń. W przypadkach szczególnych osoba taka usuwana jest z toru bez zwrotu za koszt biletu.
 7. W przypadkach szczególnych z winy uczestników personel ma prawo zatrzymać cały bieg bez doliczenia czasu.

§ 4

 1. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, stosowanej sygnalizacji, wskazówek i poleceń personelu, a w szczególności uczestnik zobowiązany jest:
  1. do obsługi gokarta zgodnie z instrukcjami i poleceniami obsługi toru,
  2. przez cały okres jazdy po torze oraz przebywania w miejscu, w którym znajduję się wyznaczona przez organizatora trasa przejazdu, do noszenia kasku ochronnego,
  3. przed wejściem do gokarta zabezpieczyć wszystkie luźne części swojej garderoby, które mogłyby być wciągnięte lub uszkodzone przez napęd gokarta.
  4. korzystać z gokarta w obuwiu, pozwalającym na swobodne wykonywanie manewrów, zabrania się korzystania z gokarta w takim obuwiu jak klapki, sandały, japonki itp.
  5. rozpoczynać i zakończyć jazdę po torze po otrzymaniu wyraźnego sygnału od obsługi toru.
  6. zachowywać szczególną ostrożność i korzystać z toru w sposób bezpieczny dla siebie i innych uczestników oraz zgodnie z poleceniami obsługi.
  7. informowania personelu o zauważonych usterkach w pracy gokarta w czasie trwania jazdy poprzez zjechanie w bezpieczne miejsce oraz uniesienie jednej ręki w górę,

Zabronione jest w szczególności:

 1. wysiadanie z gokarta w trakcie gdy na torze znajdują się w ruchu inne gokarty,
 2. jazdy po torze w przeciwnym kierunku (pod prąd),
 3. zatrzymywania gokarta w miejscu do tego nieprzewidzianym oraz blokowania przejazdu innych gokartów,
 4. uderzania w inne gokarty oraz w bandy ochronne na torze,

Decyzję o ilości gokartów na torze, kolejność jazdy, kierunku jazdy i zachowaniu wymaganego odstępu pomiędzy gokartami, podejmuje personel toru.

§ 5

 1. Osoby nie korzystające z oferty organizatora przebywające w obiekcie zobowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz stosowania się do poleceń obsługi.
 2. Na terenie całego obiektu zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów lub innych wyrobów tytoniowych.
 3. W sytuacji zgłoszenie rezerwacji na określoną liczbę osób, klient zobowiązany jest do płatności za taką liczbę osób jaką zamówił. Możliwość odstąpienia od rezerwacji przypada na 3 godziny przed biegiem.

§ 6

Personel toru ma prawo nie dopuścić do jazdy bądź wykluczyć z jazdy uczestnika, który narusza zasady korzystania z toru, zasady bezpieczeństwa lub który wprawił się w stan opisany w § 2 ustęp 1 punkt 2.

 

§ 7

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie zasad bezpieczeństwa na torze i doprowadzenie do powstania szkód na osobach lub w mieniu uczestników i organizatora.

 

§ 8

Reklamacje, uwagi lub sugestie co do oferty organizatora sposobu organizacji obiektu oraz zasad korzystania z gokartów i toru kartingowego można składać bezpośrednio obsłudze, pisemnie na adres organizatora lub na następujący adres e-mail: biuro@odtjboleslawiec.pl

 

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.